Almancada önemli bazi filler II

yunuskaytan
Temmuz 5, 2018

Günlük hayatta en cok kullanilan veya duyulan önemli filler, telefuzlari ve türkce karsiliklari.

..

Almanca Telefuz Türkce

Arbeiten

Abaytın

çalışmak

brennen

brenın

Yakmak

Bringen

Bringın

Getirmek

bürsten

bürsten

Fırçalamak

denken

denkın

Düşünmek

drillen

dırillın

delmek

einsteigen

Aynşıtaygın

binmek

Essen

essın

yemek

Fahren

Faarın

Gitmek(oto)

     

Finden

findın

Bulmak

Fliegen

Filiigın

uçmak

fürchten

Fürhtın

Korkmak

geben

gebın

vermek

gehen

gehın

gitmek

glauben

gılaubın

İnanmak

halten

haltın

Tutmak,kaldırmak

hängen

hengın

Asmak

Hassen

hassın

Nefret etmek

Helfen

helfın

Yardım etm.

hören

höörın

duymak

     

Hören

höörın

Dinlemek

informieren

informierın

Bildirmek

Kennen

Kenın

Tanımak

Kommen

Komın

Gelmek

Leben/wohnen

leebın

Yaşamak

Lassen

lasın

Bırakmak,terk etm.

lernen

leının

Öğrenmek

lesen

leezın

okumak

Liegen

Liigın

Yatmak,

     

lieben

liibın

Sevmek

Lügen

lüügın

Yalan söylemek

machen

maahın

Yapmak

Mögen

Mögın

istemek

Malen/Lackieren

malın

Boyamak

öffnen

öfnın

açmak

reparieren

reparierın

Tamir etmek

Rufen

ruufın

Çağırmak,Aramak(tlf)

Sagen / erzählen

Zagın

anlatmak demek

Schreiben

şıraybın

yazmak

     

Schlafen

şılafın

Uyumak

Schließen

Şıliizın

Kapatmak

Schwimmen

şıvimmın

yüzmek

Sehen

zeehın

Bakmak

sehen

zeehın

görmek

Senden

zendın

göndermek

Singen

Zingın

Şarkı söy.

Sitzen

Zitszın

Oturmak

Sprechen

Şıprehın

Konuşmak

sterben

şıterbın

Ölmek

studieren

Şutudierın

(Ders)çalışmak

     

tippen

tippın

Daktiloda Yazmak

Tragen

tragın

taşımak

Trinken

trikın

içmek

treiben

traybın

Sürmek

tun

tun

Yapmak_1

Verbieten

ferbiitın

yasaklamak

verkaufen

verkaufın

Satmak

Verstehen

ferştehıın

anlamak

Vergessen

fergesın

unutmak

Verlieren

Ferliirın

kaybetmek

warten

vartın

beklemek

Waschen

vaşın

yıkamak

Weisen

vayzın

göstermek

Werben

verbın

Reklam etme.

Wollen

volın

İstemek

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
SİTEDE ARA
Son Yorumlar
  • yunuskaytan Goethe dökümanlarına ve youtube DW kanalını izleyebilirsin. ...
  • yunuskaytan Hasibe düzeltiyorum, ama yine de izlemek için HD olarak bu a...
  • Hasibe Video açılmıyor...
  • dfgrgsg biz böyle öğrenmedik...
  • yunuskaytan Merhaba sürekli pratik yaparak, partner bulman lazım yani Ta...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x