05

Tem'18

Almancada önemli bazi filler I

0 Yorum Yok | yunuskaytan

Almanca cok kullanilan bazi önemli fiiller ve bunlarin 2. ve 3. halleri ile türkce karsiliklari.

..

Fiil ilk hali Türkcesi 2. hal 3.hal
backen fırında pişirmek buk gebacken
befehlen  emretmek befahl befohlen
beginnen başlamak begann begonnen
beißen ısırmak biß gebissen
bergen çıkarmak,kurtarmak barg geborgen
betrügen aldatmak betrog betrogen
bewegen hareket etmek bewog bewogen
biegen bükmek bog gebogen
bieten sunmak bot geboten
binden bağlamak band  gebunden
bitten rica etmek bat gebeten
blasen üfürmek  blies geblasen
bleiben kalmak blieb (ist)geblieben
bleichen solmak blich (ist)geblichen
braten kızartmak briet gebraten
brechen kırmak brach gebrochen
brennen yanmak brannte gebrannt
bringen getirmek,götürmek brachte gebracht
denken  düşünmek dachte gedacht
dreschen harman dövmek drosch gedroschen
       
dringen zorla girmek,zorlamak drang (ist/hat) gedrungen
dürfen izinli olmak durfte gedurft
empfehlen tavsiye etmek empfahl empfohlen
erlöschen sönmek  erlosch (ist) erloschen
erschrecken korkutmak erschrak erschrocken
essen yemek gegessen
fahren gitmek,sürmek fuhr hat/ist gefahren
fallen düşmek fiel (ist)gefallen
fangen yakalamak fing gefangen
fechten eskrim yapmak focht gefochten
finden bulmak fand gefunden
fliegen uçmak,uçakla gitmek flog (hat/ist) geflegen
fliehen kaçmak floß (ist)geflohen
fließen akmak froß (ist)geflossen
fressen yemek(hayvanlar için) fraß gefressen
frieren üşümek fror gefroren
gebaren doğurmak gebar geboren
geben vermek gab gegeben
gedeihen gelişmek gedich (ist) gedichen
gehen  gitmek ging (ist) gegangen
gelingen  başarılı olmak gelang gelungen
gelten  geçerli olmak galt gegolten
genießen tadını çıkarmak genoß genossen
geschehen meydana gelmek geschah (ist)geschehen
gewinnen başarmak,kazanmak gewann gewonnen
greßen dökmek goß gegossen
gleichen benzemek glich geglichen
graben/graht elemek kazmak grub gegraben
greifen tutmak sarılmak griff gegriffen
       
haben olmak , sahip olmak hatte gehabt
halten/halt tutmak ,durmak hielt gehalten
hangen/hangt asılı durmak hing gehangen
hauen vurmak,dövmek haute gehauen
heben kaldırmak hob gehober
heißen adlandırmak hieß geheißen
helfen yardım etmek halt geholfen
kennen tanımak kannte gekannt
klingen çınlamak klang geklungen
kneifen çimdiklemek kniff gekniffen
kommen gelmek kam (ist) gekommen
können e bilmek konnte gekonnt
kriechen sürünmek kroch (ist) gekrochen
laden yüklemek lud geladen
lassen .-tırmak,bırakmak ließ gelassen
laufen koşmak lief (ist) gelaufen
leiden acı çekmek lill gelitten
leihen ödünç vermek lieh geliehen
lesen okumak las gelesen
liegen durmak (yatık) lag gelegen
lügen yalan söylemek log gelogen
meiden kaçınmak mied gemieden
melken sağmak molk gemolgen
messen ölçmek maß gemessen
mißlingen başaramamak mißlang (ist) mißlangen
mögen istemek,hoşlanmak mochte gemocht
müssen mecbur olmak mußte gemuß
nehmen almak nahm genommen
nennen adlandırmak nannte genannt
       
pfeifen ıslık çalmak pfiff gepfiffen
raten/rat sürtmek,oğuşt riet geraten
reiben yırtmak,parç rieb gerieben
reiten ata binmek riß (hat/ist) gerissen
rennen koşmak ritt (hat/ist) geritten
riechen kokmak rannte (ist) gerannt
ringen güreşmek roch gerochen
rufen çağırmak,bağırm rang gerungen
salzen tuzlamak rief gerufen
saufen fazla içmek saltze gesoffen
saugen emmek,çekmek soff gesogen
schaff yaratmak sog geschaffen
scheiden  ayırmak,boşandr schuf geschieden
scheinen görünmek,parl schied geschienen
schieben itmek,kaydırm schien geschoben
schießen  ateş etmek,vurm schob geschossen
schlafen uyumak schoß geschlafen
schlagen vurmak,dövmek schlief geschlagen
schließen kapatmak schloß geschlossen
sehmeißen atmak schmiß geschmissen
schmelzen erimek schmolz (hat/ist) geschmolze
schneiden kesmek schnitt gescnitten
schreiben yazmak schrieb geschrieben
schreien bağırmak schrie gescrien
schreiten adım atmak schritt geschritten
schweigen susmak schwieg geschwiegen
schwellen şişmek schwoll (ist) geschwolle
schwimmen yüzmek schwamm (hat/ist) geschwommen
schwören yemin etmek schwor geschworen
sehen/sieht görmek sah gesehen
sein olmak war gewesen
senden yollamak sandte gesandt
singen şarkı söylemek sang gesungen
sinken batmak sank (ist)gesunken
sitzen oturmak saß gesessen
sollen/soll gerekmek sollte gesollt
spalten yarmak spaltete gespalten 
spinnen örmek spann gesponnen
sprechen konuşmak sprach gesprochen
springen atlamak,sıçram sprang (ist) gesprungen
stechen sokmak slach gestochen
stehen ayakta durmak stand gestanden
stehlen/stiehlt çalmak staln gestohlen
steigen yükselmek stieg (ist) gestiegen
sterben/stirbt ölmek starb (ist) gestorben
stinken kötü kokmak stank gestunken
stoßen/stößt çarpmak stieß gestoßen
streichen sürmek strich gestrichen
streiten kavga etmek stritt gestritten
tragen / tragt taşımak trug getragen
trefen /triffl buluşmak,rastla traf getroffen
treiben harekete gecirme trieb (hat/ist) getrieben
treten/tritt ayak basmak trat (hat/ist) getreten
trinken içmek trank getrunken
trügen aldatmak trog getrogen
       
tun/tut yapmak tat getan
verderben/verdibrbt bozmak werdarb (hat/ist) werdorben
vergessen/vergißt unutmak vergaß vergessen
verlieren kaybetmek verlor verloren
verschwinden kaybolmak verschwand verschwunden
verzeihen bağışlamak affet verzich verziehen
wachsen büyümek wuchs gewaschsen
waschen/wascht yıkamak wusch gewaschen
weben dokumak wob gewoben
weisen işaret etmek wies gewiesen
wenden yöneltmek,çevirmek wandte gewandt
werben/wirbt reklam yapmak warb geworben
werden/wird olmak wurde (ist) geworden
werfen/wirft fırlatmak atmak warf geworfen
wiegen tartmak wog gewogen
wissen/weiß bilmek wußte gewußt
wollen/will istemek,hoşlanmak wollte gewollt
ziehen çekmek zog (hat/ist) gezogen
zwingen zorlamak zwang (hat/ist) gezwungen

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments